Ustup mjeničnog potraživanja

Ustup mjeničnog potraživanja - omogućava naplatu mjenica prije roka dospijeća.

Ustup mjeničnog potraživanja:

1. Regresni
2. Bezregresni